TS. Chu Hồng Nhung – Chuyên gia GDMN

TS. Chu Hồng Nhung là chuyên gia nghiên cứu giáo dục mầm non; Trưởng phòng, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.